Четвъртък, 18 Април 2024
АУТО ИНФО
<< back
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИ, УЧАСТВАЩИ В СЪСТЕЗАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ “ J ” ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СПОРТЕН КОДЕКС НА ФИА
ЧЛЕН 251 - КЛАСИФИКАЦИЯ И ДЕФИНИЦИИ
 

ЧЛЕН 1: КЛАСИФИКАЦИИ

1.1 Категории и групи
Автомобилите, използвани в състезания, се разделят на следните категории и групи:

Категория І

 • Група Н - Автомобили серийно производство
 • Група А - Туристически автомобили
 • Група Б - Автомобили гранд туризъм
 • Група СТ - Автомобили супер туризъм
 • Група КЛ1 - Автомобили клас 1
 • Група Т1 - Серийни автомобили “Крос кънтри”
 • Група Т2 - Подобрени автомобили “Крос кънтри”

Категория ІІ

 • Група Т3 - Прототипни автомобили ”Крос кънтри”
 • Група ГТ - Спортни автомобили гранд туризм
 • Група С - Спортни автомобили
 • Група Д - Състезателни автомобили международна формула
 • Група Е - Състезателни автомобили свободна формула

Категория ІІІ

 • Група Ф - Състезателни камиони
 • Група Т4 - Камиони “Крос кънтри”

1.2 Класове според вместимостта в кубици
Автомобилите са разделени на следните класове в зависимост от обема на двигателя в куб.см.:

До 500 куб.см.
От 500 до 600 куб.см.
От 600 до 700 куб.см
От 700 до 850 куб.см
От 850 до 1000 куб.см
От 1000 до 1150 куб.см
От 1150 до 1400 куб.см
От 1400 до 1600 куб.см
От 1600 до 2000 куб.см
От 2000 до 2500 куб.см
От 2500 до 3000 куб.см
От 3000 до 3500 куб.см
От 3500 до 4000 куб.см
От 4000 до 4500 куб.см
От 4500 до 5000 куб.см
От 5000 до 5500 куб.см
От 5500 до 6000 куб.см
Над 6000 куб.см

Ако не е предвидено друго в специалните разпоредби, наложени от ФИА за определена категория от състезания, то организаторите не са задължени да включат всички гореспоменати класове в Допълнителните правила, и освен това имат право да групират два или повече последователни класа съобразно със специфичните обстоятелства на техните състезания.

Един клас не може да бъде разделян на под класове.

ЧЛЕН 2: ДЕФИНИЦИИ

2.1. Общи условия

2.1.1. Автомобили серийно производство / Категория І /
Автомобили, чието производство на определен брой идентични екземпляри в определен период от време е било узаконено по искане на производителя и които са предназначени за масова продажба на потребителя.
Автомобилите трябва да бъдат продавани в съответствие с фиша за хомологация.

2.1.2. Състезателни автомобили / Категория ІІ /
Автомобили, произведени като единични екземпляри и предназначени изключително за състезания.

2.1.3. Камиони / Категория ІІІ /

2.1.4. Идентични автомобили
Автомобили, принадлежащи към една и съща серия производство и които имат еднаква каросерия / външен вид /, същите механични компоненти и същото шаси / даже и ако това шаси е неразделна част от каросерията при самоносещите конструкции /.

2.1.5. Модел на автомобила
Автомобил, принадлежащ към производствени серии, различаващ се по специфична конструкция и общ външен вид на каросерията и по идентична механична конструкция на двигателя и на трансмисията към колелата.

2.1.6. Масова продажба
Продажба на автомобили на индивидуални купувачи чрез обикновените търговски канали на производителя.

2.1.7. Хомологация
Специалното удостоверение, издадено от ФИА, удостоверяващо, че един минимален брой автомобили от определен модел е произведен при условията на серийно производство, за да определи неговото класифициране в една от групите: автомобили серийно производство / Група Н /, туристически автомобили / Група А /, автомобили гранд туризъм / Група Б /, автомобили супер туризъм / Група СТ , автомобили клас 1 / Група КЛ1 /, серийни автомобили “ Крос кънтри “ / Група Т1 / съгласно тези правила. Молбата за хомологация трябва да бъде подадена до ФИА от НАА / Национална автомобилна асоциация / за страната, в която е произведено превозното средство и въз основа на нея се изготвя фиш за хомологация. Тя трябва да бъде изготвена в съответствие със специалните разпореждания, наречени “ Права за хомологация “, издадени от ФИА. Хомологацията на автомобил серийно производство става невалидна седем години след датата , от която серийното производство на въпросния автомобил е било спряно / серийно производство под 10 % от минималното производство на разглежданата група /.
Хомологацията на един модел може да бъде валидна само в една група; автомобили серийно производство / Група Н /, тур.авт. / Група А /, сер.авт.” Крос кънтри ”/ Група Т1 / или автомобили гранд туризъм, / Група Б /. Ако един модел, вече хомологиран в група Б - автомобили гранд туризъм, премине в група Н - автомобили серийно производство / Група А - туристически автомобили / Група Т1 - серийни автомобили “ Крос кънтри “, първата хомологация се анулира.

2.1.8. Фиш за хомологация
Всички автомобили, признати от ФИА, са предмет на описателен фиш, наречен фиш за хомологация, в който са включени данни, които правят възможно идентифицирането на споменатия модел. Този фиш за хомологация определя сериите така, както са посочени от производителя. В зависимост от групата, в която се състезават участниците, границите на измененията, допустими за международни състезания за сериите, са определени в приложение Ж.
Представянето на фишовете при проверка и/или при старт може да бъде поискано от организаторите, които имат право да откажат участието на участник в състезанието в случай на непредставяне на фиша. Също така, ако се използва автомобил от Група А, снабден с кит /комплект/ за модификация (виж по-долу) по отношение на шасито/външната част на каросерията, трябва да се представи оригиналния сертификат, издаден по време на монтажа от лицензиран от производителя център.
Ако фиша за хомологация влиза в сила по време на състезанието, той е валиден за времетраенето на цялото състезание.
По отношение на Група Н - автомобили серийно производство, освен специфичният фиш за тази група, трябва да бъде представен и фиш за Група А - туристически автомобили.
В случай на някакво съмнение след прегледа на даден модел автомобил по отношение на неговия фиш за хомологация, проверителите трябва да се консултират или с инструкцията за експлоатация, издадена за ползване от дистрибуторите на производителя, или с общия каталог, в който са включени всички резервни части.
В случай на липса на достатъчно точна документация, проверителите могат да извършат директна проверка чрез сравнение с идентична част, налична при продавач на резервни части /концесионер/. Всеки състезател трябва сам да си осигури от своя НАА фиш за хомологация на автомобила си.

ОПИСАНИЕ:

Фишът се разделя по следния начин:
1. Базисен фиш, в който е дадено описание на базовия модел.
2. По-късно се добавят и допълнителни листове, описващи “Разширения на хомологацията”, които могат да бъдат “варианти”, “списък на грешки” или “разработки” (“изменения”)
а)Варианти (VF, VO, VK) Това са варианти за доставка (VF) (два доставчика осигуряват една и съща част за производителя и клиента няма възможност за избор), вариант по желание (VО) (доставка при поискване и частите са налични при концесионерите) или “комплекти” (VК) (доставката е по поръчка, могат да се намерят при концесионерите).
б)Грешки (ER) Подменя и анулира невярна информация, предоставена преди това от конструктора във формуляр.
в)Разработки (изменения) (ЕТ, ES)
Характеризира модификациите, направени на постоянна основа върху базовия модел (цялостно прекъсване производствата на автомобила в неговата оригинална форма в случай на разработка ia типа (ЕТ) или разработка на спортните му качества (ЕS), предназначени да направи модела по-конкурентноспособен.

УПОТРЕБА:

1.Варианти (VF, VO, VK)
Фирмата-участник може да използва по желание всеки вариант или всяка част от вариант само при условие, че всички така описани технически данни на превозното средство след измененията отговарят на тези, описани във фиша за хомологация приложими за този автомобил, или изрично разрешена в “Приложение Ж”.
Комбинацията от няколко VО на следните части е забранена: турбозахранване, спирачки и скоростна кутия.
Например, вграждането на спирачен апарат както е описано във вариантната форма, е възможно само, ако получената по този начин спирачна повърхност, размерите на спирачните накладки и т.н., са посочени във формуляр, приложим за въпросния автомобил (за автомобили серийно производство - Група Н, вж. също Член 254-2)
Що се отнася до комплектите (VК), те не могат да се използват при автомобили супер туризъм, а в другите могат да се ползват само при условията, указани в хомологационния фиш от производителя.
Това се отнася най-вече за онези групи части, които състезателят трябва да счита за едно цяло и за спецификациите, които трябва да се спазват, ако са приложими.
2.Разработка на тип (ЕТ)
(За Група Н - автомобили серийно производство вж. също Член 254-2)
Автомобилът трябва да отговаря на един определен етап на развитие (независимо от датата, на която напуска завода-производител) и така едно изменение трябва да бъде изцяло приложено или изобщо да не се прилага.
Освен това, от момента, който участникът е избрал една конкретна промяна, всички предишни промени трябва също да бъдат приложени, освен ако са несъвместими:напр. ако две промени на спирачките са станали една след друга, ще бъде използвана само онази, която отговаря на датата на етапа на разработка на автомобила. 3.Изменение на спортните качества (ES)
Тъй като ЕS формата се позовава на предишно разширение или на базовата форма, автомобилът трябва да отговаря на съответната степен на разработка. Освен това разработката на спортните качества трябва да бъде приложена изцяло.

2.1.9 Механични компоненти
Всички принадлежности, необходими за движение, окачване, управление и спиране на автомобила, както и всички такива, необходими за нормалната им дейност, независимо дали са движещи или не.

2.1.10 Оригинални или серийни части.
Част, която е преминала всички етапи на производство както са предвидени и изпълнени от производителя на въпросния автомобил и първоначално монтирани в автомобила.

2.1.11 Състав:
Материал, съставен от няколко различни компонента, свързването на които придава на цялото свойства, които не притежава нито един от компонентите, взети поотделно.

2.2 Размери
Периметърът на автомобила, гледан отгоре. Видът на автомобила при старта на дадено състезание.

2.3 Двигател

2.3.1 Вместимост на цилиндъра:
Обемът на цилиндъра (или цилиндрите), образуващ се от движението нагоре и надолу на буталото/буталата.

V = 0.7854 х b2 x s x n

Където: b = диаметър, s = дължина на хода, n = брой цилиндри

2.3.2 Свръхзахранване
Увеличаването по какъвто и да било начин на теглото на въздушно-горивната смес в горивната камера (над теглото, индуцирано от нормалното атмосферно налягане, хидравличен и динамичен ефект в смукателната и/или изпускателната система).
Впръскването на горивото под налягане не се счита за свръх-захранване (вж. 3.1 от общите разпоредби за групи Н, А, Б)

2.3.3. Цилиндров блок
Картер на двигателя и цилиндри.

2.3.4 Всмукателен тръбопровод
В случай на карбураторна индукционна система:

 • част, събираща въздушно-горивната смес от карбуратора/карбураторите и стигаща до входния отвор на цилиндровата глава в случаите на карбураторно-индукционна система
 • част, стигаща от корпуса на летящия клапан, влизаща през входния отвор на цилиндровата глава, събираща и регулираща въздуха или потока на въздушно-горивната смес.

В случай но индукционна система с много-клапанно впръскване:

 • част, стигаща до корпуса на летящите клапани, влизаща през входния отвор на цилиндровата глава, събираща и регулираща въздуха или потока на въздушно-горивната смес.

В случай на дизелов двигател:

 • част, събираща въздуха от отвора на въздушния филтър и стигаща до входния отвор на цилиндровата глава.

2.3.5 Изпускателен тръбопровод
част, събираща газовете по всяко време от най-малко два цилиндъра от цилиндровата глава и стигаща до първия уплътнител, отделящ я от останалата част на изпускателната система.

2.3.6 За автомобили с турбо зареждане отделението за изгорели газове започва след турбо устройството.

2.3.7 Дъно на картера
Елементите, завинтени под и към цилиндровия блок, които съдържат и контролират маслото за смазване на двигателя. Тези елементи не включват части, монтирани на картера.

2.3.8 Отделение за двигателя:
Обемът, определен от структурната обвивка най-близо до двигателя.

2.3.9 Смазване със сух картер:
Всяка система, при която се използва помпа за пренасяне на маслото от една камера или отделение до друга, с изключение на помпата, използвана за нормалното смазване на частите на двигателя.

2.3.10 Връзка на двигателя
Точката на свързване между две съседни части от една система, която не изменя по никакъв начин цялостната геометрия на тази система.

2.3.11 Обменник:
Механична част, позволяваща на калории между две течности. За специалните обменници, първо-назованата течност е течността, която ще се охлажда, а второ-назованата течност е течността, която позволява това охлаждане.
Напр. маслено/воден обменник (маслото се охлажда от водата)

2.3.12 Радиатор
Това е специфичен обменник, позволяващ течността да се охлажда от въздуха.
Обменник течност/въздух.

2.3.13 Обменник за вътрешно охлаждане или свръхзахранване.
Това е обменник, разположен между компресора и двигателя, позволяващ на сгъстения въздух да се охлажда от течност.
Обменник въздух/течност

2.4 Ходова част
Ходовата част включва всички части, които са общо или частично неокачени.

2.4.1 Колело:
Фланец и джанта. Под система на колелото се разбира фланец, джанта и гума.

2.4.2 Триеща повърхност на спирачките:
Повърхност, обхваната от накладките по барабана или плочките от двете страни на диска, когато колелото направи пълно завъртане.

2.4.3 Окачване Мак Ферсън:
Всяка система на окачване, при която една телескопична колона, не непременно осигуряваща пружинно и/или притискащо действие, но включваща шенкела, е прикачена към каросерията или шасито чрез самостоятелна точка на прикрепване в горния си край и въртяща се в долния си край или върху напречна връзка, разположена надлъжно през антирол прът, или чрез съединяващ прът.

2.5 Шаси-каросерия

2.5.1 Шаси
Общата структура на автомобила, около която са монтирани механичните компоненти и каросерията, включително всички съставящи я части.

2.5.2 Каросерия:

 • външно: всички напълно окачени части на автомобила, подложени на въздушни течения.
 • вътрешно: кабина и багажник

Каросерията може да бъде:
1. Напълно затворена
2. Напълно отворена
3. Отваряща се каросерия с капак, направен от гъвкав или твърд материал.

2.5.3 Седалки:
Двете повърхности, формиращи възглавницата и облегалката на седалката
Облегалка на седалката:
Повърхността, измерена от долния край на гръбнака на нормално седнал пътник и посока нагоре.
Възглавница на седалката:
Повърхност, измерена от долния край на гръбнака на нормално седнал пътник и посока напред.

2.5.4 Багажник:
Всяко пространство в автомобила извън кабината и двигателното отделение.
Дължината на тези пространства е ограничена от фиксираната конструкция, предвидена от производителя и/или от задната страна на седалките и/или (при възможност) наклонени под максимален ъгъл от 15 градуса.
Височината на тези пространства е ограничена от фиксираната конструкция и/или от подвижните части, предвидени от производителя, или при липсата на такива, от хоризонталната равнина, минаваща през най-ниската точка на предното стъкло.

2.5.5 Кабина:
Вътрешно пространство, в което стоят водача и пътниците.

2.5.6 Капак на двигателя
Външна част на каросерията, която се отваря за да се достигне до двигателя.

2.5.7 Калник:
За калник се счита площта, определена съгласно схема 251-1

/ схема 251-1 /

Преден калник:
Площта, определена от вътрешната страна на системата на колелото на стандартен автомобил (С1/С1), долния край на страничните прозорци (А/А) и предния край на предната врата (В1/В1).
Заден калник:
Площта, определена от вътрешната страна на системата на колелото на стандартен автомобил (С2/С2), долния край на страничните прозорци (А/А) и задния край на задната врата (В2/В2).
При автомобили с две врати (В1/В1) и (В2/В2) тази площ се определя от предната и задната част на същата врата.
За калник се счита площта, определена съгласно чертеж 251-1.
Преден калник:
Площта, определена от вътрешната страна на системата на колелото на стандартен автомобил (С1/С1) и предния край на предната врата (В1/В1) и разположен под равнината, която е успоредна на праговете на вратите и допирателна към долните ъгли на видимата част на предното стъкло (А1/А1).
Заден калник:
Площта, определена от вътрешната страна на системата на колелото на стандартен автомобил (С2/С2) и задния край на задната врата (В2/В2) и разположен под долния край на видимата част на прозореца на задната странична врата и под тангентата към долния ъгъл на видимата част на задното стъкло и към долния заден ъгъл на видимата част на страничния прозорец на задната врата (А2/А2).
При автомобили с две врати, (В1/В1) и (В2/В2) ще се определя от предната и задната част на една и съща врата.

2.6. Електрическа система Фарове:
Всеки сигнал, чийто фокус създава дълбочинен светлинен сноп, насочен напред.

2.7. Резервоар за гориво
Всеки контейнер, съдържащ гориво, което изтича по определен начин към главния резервоар или към двигателя.

 
нагоре
 Новини
АУТО АНАЛИЗИ
АУТОМОБИЛИ
АУТОЧАСТИ
ИСТОРИЯ
НАЦИОНАЛНИ
СВЕТОВНИ
СЪОБЩЕНИЯ
TAG HEUER timing systems
 Най-новото
Nissan Patrol на старо (Авто Пазар)АУТО АНАЛИЗИ
Toyota Land Cruiser на старо (Авто Пазар)АУТО АНАЛИЗИ
Bugatti Veyron 16.4 - най-скъпата и бърза кола на планетата (Монитор)АУТОМОБИЛИ
PORSCHE Cayenne (Авто Журнал)АУТОМОБИЛИ
VOLKSWAGEN Audi Magellan ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ (Авто Журнал)АУТОМОБИЛИ
Ironman Load Plus ™ helper spring system АУТОЧАСТИ
IRONMAN Suspensions 4x4АУТОЧАСТИ
МАГАЗИН VW SKODAАУТОЧАСТИ
AUTO XT aрхив АУТО ИНФОИСТОРИЯ
AUTO XT aрхив АУТО ФОРУМИСТОРИЯ
AUTO XT aрхив КАЛЕНДАР и РЕЗУЛТАТИ на български и световни ралита 2002-2004ИСТОРИЯ
AUTO XT aрхив на български ралита 2002-2004ИСТОРИЯ
Gumball 3000 в София! НАЦИОНАЛНИ
Рали България ще бъде 6-ти кръг от Европейския рали шампионат през 2011НАЦИОНАЛНИ
33 Поршета ще се борят в класическото 24-ри часово състезание на НюрбургрингСВЕТОВНИ
Хуф и Мюлер споделиха победата в БърноСВЕТОВНИ
Pirelli сменя гумите за European Grand PrixСВЕТОВНИ
Рали Акрополис 2011СВЕТОВНИ
Шейкдаун Рали България 2011СЪОБЩЕНИЯ

 
© 2002-2011, auto [xt]. All rights reserved. Powered by [xt]. нагоре